Main menu

Każdej odpowiedzi szuka się najpierw w sobie

Czy jestem DDA?

Syndrom DDA to zespół utrwalonych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach. (Zofia Sobolewska-Mellibruda)

PRZYCZYNY SYNDROMU DDA:

 • nieprzewidywalność zdarzeń i zachowań dorosłych – nie wiadomo, czy uzależniony rodzic, gdy wróci, to zrobi awanturę, czy będzie spokojny, czy pochwali, czy też zgani za tę samą rzecz;
 • stałe napięcie, życie w przewlekłym stresie,
 • dominacja cierpienia i strachu,
 • niezaspokajenie potrzeb i zaniedbania rozwojowe,
 • brak oparcia w rodzicach, odrzucenie, opuszczenie,
 • zagrożenie i przemoc domowa często ze strony bliskich albo uczestników libacji alkoholowych,
 • nadużycia seksualne,
 • brak spójnych norm i wartości przekazywanych przez osobę uzależnioną, jak i współuzależnioną,
 • niepełny przebieg procesu rozwoju więzi,
 • zaburzone granice,
 • lekceważenie i ośmieszanie w wychowaniu,
 • życie w tabu, zaprzeczaniu i iluzji,
 • izolacja i brak bliskości,
 • niemożność dotarcia dziecka do prawdziwej osobowości rodziców, kiedy zadaje im pytania na temat swojej egzystencji.

OBJAWY SYNDROMU DDA:

 • krzywda emocjonalna wynikająca z odrzucenia przez rodziców (rodzice byli albo zajęci piciem alkoholu, albo skupieni na piciu partnera, partnerki),
 • obarczenie przez rodziców konsekwencjami ich choroby uzależnienia i/lub współuzależnienia,
 • zakotwiczenie emocjonalne w relacji z rodzicami w roli dziecka,
 • zależność, trudność w separacji,
 • problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami,
 • niejasność uczuć i potrzeb, nieadekwatny obraz siebie, niska samoocena i poczucie własnej wartości,
 • brak świadomości i umiejętności obrony własnych i respektowania cudzych granic,
 • chaos pojęciowy zrównujący w sferze przekonań strach z szacunkiem, powodujący trudności w budowaniu relacji z autorytetami,
 • wypieranie poczucia krzywdy doznanego w dzieciństwie,
 • trudność w budowaniu relacji z innymi (w tym z osobami płci przeciwnej),
 • brak jasnych wzorców dotyczących ról związanych z płcią,
 • lęk przed bliskością,
 • wrogość w relacjach,
 • nadodpowiedzialność i nadkontrola,
 • nieufność i wzmożona kontrola,
 • potrzeba akceptacji za wszelką cenę,
 • lęk przed odrzuceniem skojarzony z doświadczeniami z relacji z rodzicami,
 • zwątpienie w siebie, niskie poczucie własnej wartości,
 • poczucie winy, wstydu i strachu,
 • zamknięcie w sobie, skrytość,
 • pesymizm,
 • samotność, izolacja,
 • brak równowagi, drażliwość, histeryczność, huśtawki emocjonalne, zalegające uczucia złości, lęku, wstydu, smutku poczucia winy i krzywdy, chroniczne napięcie,
 • potrzeba mocnych wrażeń, zachowania ryzykowne (sięganie po substancje zmieniające świadomość, agresja, autoagresja itp.),
 • czarno-białe spostrzeganie świata,
 • perfekcjonizm, skłonność do kompulsywnych zachowań, somatyzacje, impulsywne zachowania, zachowania seksualne,
 • trudności z określaniem celów życiowych, utrata sensu życia, utrata energii,
 • depresje, zaburzenia jedzenia, snu.

W gabinecie psychologicznym w Gdańsku prowadzę terapię dla DDA.
Zapraszam do kontaktu.

Comments are closed.